info: +420 724 294 218
+420 284 680 691
info@amazinggolf.cz

informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení“)

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Amazing Tours, a.s., IČ: 251 46 394, se sídlem Fričova 1662/4, 120 00 Praha 2, Vinohrady (dále jako „Amazing Tours“ nebo „Správce“)

Kontaktní údaje Amazing Tours: www.amazingtours.cz, e-mail: info@amazingtours.cz

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Amazing Tours nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nezpracovává citlivé údaje subjektů osobních údajů.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje, které Správce zpracovává bez souhlasu klienta jako subjektu údajů:

- identifikační údaje a kontaktní údaje – jméno a příjmení, datum narození, IČ, e-mailová adresa, telefonní číslo,

Osobní údaje, které Správce zpracovává na základě souhlasu zákazníka jako subjektu údajů, jsou uvedeny v souhlasu.

ÚČEL A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce může bez souhlasu klienta jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

a) plnění smlouvy o zájezdu a jednání za účelem uzavření smlouvy;

b) vedení archivu podle příslušného zákona. Správce zpracovává se souhlasem klienta jako subjektu údajů osobní údaje uvedené v souhlasu za účelem uskutečňování marketingových činností, které zahrnují níže uvedené činnosti:

(i) Marketingové a propagační činnosti, tzn. zejména zasílání komerčních a/nebo propagačních informací a reklamních materiálů, zapojování do přímých prodejních činností nebo interaktivních komerčních komunikací týkajících se produktů, služeb nebo dalších činností, v papírové podobě, automatizovaném nebo elektronickém formátu a především prostřednictvím pošty nebo elektronické pošty, telefonicky (včetně automatických telefonických hovorů, SMS, MMS atd.), a jakýmkoli jiným elektronickým způsobem (např. internetové stránky, mobilní aplikace).

(ii) Činnosti vytváření profilu, které se týkají například chování a tendencí ve spotřebě, návyků při výběru zájezdu nebo používání internetové stránky.

(iii) Výzkumné aktivity např. průzkum spokojenosti klientů, marketingové výzkumy a průzkumy názorů klientů).

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany a tedy i uzavření příslušné smlouvy. 

JAK MOHU ODVOLAT SOUHLAS?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, jakož i souhlas se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, a to buď písemnou formou na adresu sídla Amazing Tours, e-mailem na adresu: info@amazingtours.cz  (v předmětu e-mailu je nutno uvést text “odvolání souhlasu“) .

TŘETÍ STRANY, KTERÝM MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTOVÁNY

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Vaše osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti marketingu a průzkumu spokojenosti. Seznam zpracovatelů je uveden na www.amazingtours.cz/seznam_zpracovatelu/.

PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Místem zpracování osobních údajů je Česká republika nebo jiný členský stát Evropské unie. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ani nebude prováděno zpracování osobních údajů na prostředcích umístěných v třetích zemích.

DOBA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou Správci zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem. Doba zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu je uvedena v tomto souhlase.

JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE UPLATNIT?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte dle Zákona zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádáte-li o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, je Správce povinen Vám tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Zjistíte-li či se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení, tedy s účinností od 25.5.2018 máte zejména následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: V případech stanovených Nařízením máte právo požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Správce.

Právo vznést námitku: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo vznést u Správce námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy Správce jsou zejména případy ochrany práv a oprávněných zájmů Správce.

Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat Vaše osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním Vašich osobních údajů či uplatněním Vašich práv lze zaslat písemně na adresu některého ze Správců či elektronicky na adresu: info@amazingtours.cz .

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.